Disclaimer

Wij besteden de grootst mogelijke constante zorg en aandacht aan alle content op deze website. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat er informatie wordt gepubliceerd die onvolledig of onjuist is.

De content op deze website wordt regelmatig aangevuld of gewijzigd. Deze aanvullingen of wijzigingen kunnen ten alle tijden en met onmiddellijke ingang worden aangebracht.

Het is bezoekers niet toegestaan om auteursrechtelijke beschermende werken of andere informatie van deze website openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder toestemming van deze website.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. 

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.